Jednotlivé fáze procesu regenerace/opravy
  • objektová analýza – vstupní rozhodovací materiál pro volbu technicko-ekonomických opatření, vedoucích k energetickým úsporám a zlepšení stavu objektu (základní zhodnocení stavu objektu, návrh potřebných kroků k regeneraci, odhad nákladů, návrh technického řešení) - vypracujeme ZDARMA
  • projektová dokumentace stavby pro všechny stupně stavby – stanoví způsob a rozsah provedení opatření (technická zpráva, stavebnětechnický posudek, výkresová část, výkaz výměr) - i pro případné znovuotevření dotačních programů – nutný podklad pro výběrové řízení realizační firmy
  • zajistíme dodavatele stavby – na základě výběrového řízení a předem stanovených parametrů doporučíme klientovi vhodnou stavební firmu pro realizaci díla
  • odborný dohled nad montáží – pro kvalitní provedení díla nestačí mít dobrý produkt, ale velmi záleží na správné montáži
  • ekonomické vyhodnocení návratnosti - na základě úspor na vytápěni
  • snímkování objektu termokamerou
  • účast na Vašich společných schůzích s vysvětlením a objasněním revitalizace domu
  • barevné řešení fasád
  • zajištění stavebního povolení, včetně získání vyjádření od dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení (pokud stavební úřad vyžaduje)
  • zajištění kolaudačního souhlasu

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ REGENERACE/OPRAVY BYTOVÉHO DOMU

Zpět Reference